Working Hours Monday - Friday 08:00-16:00
Toll Free 1800.899.900استاندارد های ایمنی و حریق در بیمارستان ها


آتش سوزي يكي از خطرناكترين پديدههـايي اسـت كه خسارات جاني و مالي عمدهاي را به وجـود مـي آورد. بيمارستانها و مراكـز پزشـكي درمـاني از جملـه مكانهايي هستند كه هر ساله تعداد زيـادي از حـوادث حريق را بـه خـود اختصـاص مـي دهـد.
ازآنجاكـه ساكنين بيمارسـتان عمومـاً افـراد نـاتواني هسـتند كـه امكان نجات خـود را ندارند، آتش سوزي در بيمارسـتان بيشتر از هر مكـان عمـومي ديگـري مـي توانـد باعـث خسـارات جــاني شــود. بـعـلاوه بــه دليـل وجـود دســتگاه ها و تجهيــزات گــران قيمــت و متعــدد در بيمارستان ها، آتش سوزي مي تواند خسارات مالي زيادي را در پي داشته باشد . ضمن اينكـه هرگونـه وقفـه در كار بيمارستان به دليل حوادثي همچون حريق با توجـه به ماهيت كار بيمارستان در ارائـه خـدمات درمـاني بـه جامعه بسيار حائز اهميت بوده و ايمنـي بيمارسـتان ها در برابر آتش سوزي يكي از فاكتورهاي مهم به شمار می آید.در خصوص استاندارد های حریق در بیمارستان مواردی که مورد توجه قرار می گیرد شامل اطلاعات زمینه ای ساختمان از جمله ارتفاع، قدمت، تعداد طبقات، ارتفاع سقف کاذب، کاربری فضا ها، زیر بنای ساختمان؛ و از جمله پارامترهاي ايمني حريق مانند: نوع سازه، دسته بندی ساختمان از نظر قابلیت اشتعال و احتراق، تعداد دود بندها، اتاق امن جهت شرایط اضطراری،گروه بندی تصرف ها، سیستم های اطفاء حریق، سیستم های اعلام حریق، مـواد پوشـانندهي ســطوح داخلــي، دسترســي بــه راههــاي خروجي، درب های خروج.
در برنامه ایمنی بیمارسـتان بایـد تـلاش شـود تـا احتمال مرگ و صدمه ساکنان تا حد ممکن کاهش یابد و به اسکلت ساختمان ومحتویات آن کمتـرین آسـیب وارد شود برای رسیدن به این اهداف از روشـهای ایمنـی حریـق اسـتفاده می شود،که بطـور خلاصـه شـامل مـوارد زیر می باشد:

1. پیـشگیری از ایجادحریق: پیداست که اولین مرحله پیشگری است وفقط زمانی که این روش اثرش را از دست داد روشهای دیگر مـورد توجـه قرار می گیرد. طراحی مناسب اسکلت وبنای ساختمان و نگهداری صحیح آن، نگهداری مناسب دسـتگاه ها وتجهیزات وسرویـس ها، توجه جدی به مناطق دارای احتمال آتش سوزی بالا، آموزش کارکنان در جهت نحوه صحیح کار با دستگاههاوتجهیزات ، تهیه دستورالعمل های مناسب برای موارد فوق وبازرسی مداوم از راههای پیشگیری از ایجادحریق وکنتـرل منـابع حریـق اسـت.

2. ارتباطات (سیستم های ا علام حریق): باید مطمئن شد در صورت بروز حریق ساکنان و بخـصوص مـسئولین مربوطـه بـا خبر شده وتمامی سیستم های حساس به حریق یکی پس از دیگری به کار خواهنـد افتـاد. اگـر ارتباطـات موفـق باشـد آنگـاه عملیات فرار ونجات واطفا حریق می تواند اجراشود واگر ارتباطات موفقیت آمیز نبا شد تنها محدود کردن حریق به عنـوان تنهـا روش در دسترس باقی می ماند.

3. عملیات نجات وفرار : درهنگام حریق باید مطمئن شد که ساکنین ساختمان شامل بیماران، پرسنل و عیادت کنندگان قبل از آنکه بوسیله گرما یا دود صدمه ببیننـد، بـه منطـق امـن برونـد. تعریـف اصـولی فرار یـا خروج اضطراری آن است که افراد به خارج از ساختمان و یا به محل امـن برونـد و ایـن کار بایـد در همـه قـسمت های سـاختمان ممکـن باشد. دو استراتژی عمده برای فرار وجود دارد:
الف- خروج نهایی یا فرار کامل : که شامل خروج ازساختمان و رسیدن به فضای بـاز امن توسط افرادیست که قادربه انجام این کارهستند.
ب- ورود بـه پناهگاه یا منطقه امن: این روش بخصوص برای بیماران بستری کاربرددارد. این عمل، نجات نسبی رافراهم میکند. پناهگاه یا منطقه امن، محلی درهمان طبقه است که از حفاظت و ایمنی بالا در برابرآتش و محصولات آن برخورداراست.