ساختمان مرکزی بانک صنعت و معدن

تاریخ ------
موقعیت ------
دسته بندی بانک