ساختمان فردوسی بانك ملی ایران

تاریخ ------
موقعیت ------
دسته بندی بانک