ساختمان پردیس شرکت مخابرات

تاریخ ------
موقعیت ------
دسته بندی برج های تجاری