ساختمان رویال وزرا

تاریخ ------
موقعیت ------
دسته بندی برج های تجاری