بیمارستان فرقانی قم

تاریخ ------
موقعیت ------
دسته بندی بیمارستان