دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

تاریخ ------
موقعیت ------
دسته بندی دانشگاه